🔏 Gizlilik Politikası

BayramNeZaman.com internet adresi(“BayramNeZaman“, “Site“), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun“) uyarınca kişisel verilerin mevzuata uygun, doğru ve güncel olarak işlenmesi ve korunması konusunda azami seviyede özen göstermekte ve dikkat etmektedir.

Politikanın Amacı

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi veya Gizlilik Politikası’nın (“Politika“) amacı, Kanun’un amacına uygun olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Kanun uyarınca uyulması gereken usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahiplerini veya ilgili kişileri bilgilendirmektir. Politika’nın amacı doğrultusunda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında tüm planlama ve faaliyetlerinde mevzuata uygun olması, özel hayatın gizliliği ve veri güvenliğinin korunması hedeflenmektedir.

Politikanın Kapsamı

İletişim ve bildirim formları, E-posta yoluyla ya da sosyal medya üzerinden iletişim veya herhangi bir yolla ulaşılan tüm hizmetlerimize ilişkin olarak bu Politika hazırlanmıştır. Bu Politika BayramNeZaman web sınırları içerisinde yayımlanmasıyla kişisel veri sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verilerinizi doğrudan bize verdiğinizde, site içerisinde gezinirken otomatik olarak veya olmayarak siteyle ilişkili hizmetleri kullandığınızda topluyoruz.

Kişisel verilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan ya da E-posta yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde, bir bültene abone olduğunuzda, bir anket doldurduğunuzda, geri bildirimlerinizde, bir yarışmaya katıldığınızda, Site’mizde yer alan herhangi bir bildirim, iletişim veya yorum formunu doldurup bize gönderdiğinizde, sayfalarda gezindiğinizde veya sunulan herhangi bir hizmeti kullandığınızda topluyor, işliyor ve saklıyoruz.

Topladığımız Kişisel Verilerin Türü

Topladığımız en yaygın kişisel veri türleri şunları içerir: ad, soyad, E-posta adresi, IP adresi, iletişim bilgisi, anket yanıtı, resim, yorum, mesaj, paylaşım, eylem, site analiz verileri.

Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

BayramNeZaman tarafından işlenen kişisel veriler aşağıda kategorize edilmiştir.

 • Kimlik – Ad, soyad
 • İletişim – E-posta adresi, iletişim adresi, Kayıtlı E-posta adresi (KEP)
 • Lokasyon – Bulunduğu yerin konum bilgisi
 • İşlem Güvenliği – IP adresi bilgisi
 • Pazarlama – Anket, çerez kayıtları, etkinlik çalışması ve yarışma ile elde edilen bilgiler

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

BayramNeZaman tarafından işlenen kişisel verileriniz;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kullanıcı Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Kullanıcı İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçları kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ziyaretçi ile ilgili kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla politika veya mevzuat çerçevesinde belirlenen veya diğer sebeplerle toplanmaktadır. Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde belirtildiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde BayramNeZaman’ın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bilgilendirme:

Kişisel verilerin silinmesi – kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi – kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Verilerin anonim hale getirilmesi – kişisel verilerin maskeleme, toplulaştırma, genelleştirme, veri türetme, veri karması vb. tekniklerle başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel veriler, BayramNeZaman tarafından kanunlarda ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanmaktadır. Kanunlarda ve ilgili mevzuatta öngörülen bir saklama süresi belirtilmemişse kişisel verileriniz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak BayramNeZaman tarafından veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlantılı olarak saklanmakta, daha sonra silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

KVK Kanunu Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi bize başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

BayramNeZaman, kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda gerekli şekilde gizlilik ve güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini üçüncü kişilere kanuna uygun olacak şekilde aktarabilir. BayramNeZaman kişisel verilerin aktarılması sırasında kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçünce kişilere aktarabilir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kişisel veri kanunlarda açıkça öngürülüyor ise,
 • Kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesi gerekli ise,
 • BayramNeZaman’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin, kişisel verileri kendisi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleme zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, BayramNeZaman’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesi zorunlu ise.

Tamamen Kanun ve Politika Kapsamı Dışında Tutulan Haller

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve 8 yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kısmen Kanun ve Politika Kapsamı Dışında Tutulan Haller

Bu Politika ve Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. (Örneğin, bir polisin bir suçla ilgili şüphelinin kişisel verilerini işlemesi bu kapsamda değerlendirilmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Bu hükmün uygulanabilmesi için kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirme iradesinin ortaya konulması ve işlemenin bu iradeye uygun olarak yapılması,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Açık Rıza Aranmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz yalnızca aşağıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sorularınız veya daha fazlası için iletisim [at] bayramnezaman [.] com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Hem kişisel bilgiler hem de kişisel veriler, bu Gizlilik Politikası bağlamında aynı anlama sahiptir.

BayramNeZaman Gizlilik Politikası Geçerlilik Tarihi: 02 Şubat 2023